• Image Seven
 • Image One
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Two
 • Image Five
 • Image SixImage Eight
 • Image Nine
 • Image Ten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เว็บนี้ใช้งานได้ดีบน Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chrome

QR Code วาสุกรี


จำนวนครั้งที่เข้าชม
        กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี > งานทะเบียน
  


ผ.ศ. สุรพล สังฆโสภณ
ผ.อ. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

กำหนดการวาสุกรีงานทะเบียน
ตารางสอบกลางภาค ๒/๒๕๕๖ ...ดาวน์โหลด...หัวข้อสอบกลางภาค ๒/๒๕๕๖ ...ดาวน์โหลด...ประกาศ !! ขยายเวลาทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา แยกตามศูนย์พื้นที่
ศูนย์วาสุกรีและหันตรา ติดต่อสาขาพระนครศรีอยุธยา*** หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนี่ยมเพิ่มเป็นเงิน 200 บาท ***
...คลิก...ประกาศ !! นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จกาศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
นักศึกษาต้องขอสำเร็จการศึกษาและยื่นขอสำเร็จให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 เท่่านั้น !!! ...คลิก...ข่าวอื่นๆ


กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-252-392  โทรสาร 035-252-393
www.rmutsb.ac.th