• Image Seven
 • Image One
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Two
 • Image Five
 • Image Six
 • Image Eight
 • Image Nine
 • Image Ten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เว็บนี้ใช้งานได้ดีบน Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chrome

QR Code วาสุกรี


จำนวนครั้งที่เข้าชม
  


ผ.ศ. สุรพล สังฆโสภณ
ผ.อ. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

กำหนดการวาสุกรีบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล สังฆโสภณ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
อ.ขนิษฐา  บูชาพันธ์
หัวหน้างานบริหารและแผน
อ.วรรณวิมล บุญญพงษ์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.มัฒนา บุญธรรม์
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการฯ
นายประเสริฐ ปุระชาติ
หัวหน้างานบริการ
งานบริหารและวางแผน
อ.ขนิษฐา  บูชาพันธ์
หัวหน้างานบริหารและแผน
น.ส.ปิยะมาศ สายสอน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานพัฒนานักศึกษา
น.ส.สราลี สังฆโสภณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุชาดา หาพิกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
นายกฤชพล กาญจนลักษณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
รุ่งนภา รุ่งเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
อ.สุดา แย้มดี
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
อ.ปราชญ์ พวงเงิน
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษางานพัสดุ
สุมาลี วิลามาศ
ลูกจ้างประจำ
หัวหน้างานพัสดุ
พรรณี สัมมาวรณ์
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ธัญชนก ภู่สละ
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายดำรงค์เดช ด้วงเงิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่พัสดุงานการเงิน
น.ส.พิมพ์ลดา ตรีวุธ
พนักงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้างานการเงิน
น.ส.กันทิมา ผิวนวล
พนักงานมหาวิทยาลัย
การเงินและบัญชี
วีรวรรณ สวัสดี
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่การเงินงานบริการและอาคารสถานที่
ประเสริฐ ปุระชาติ
ข้าราชการ
หัวหน้างานบริการและอาคารสถานที่
สุดารัตน์ สงสังวรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานบริการ
พรสวรรค์ ล้วนมงคล
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
พิศธยา สุขสำราญ
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
ไชยภูมิ คชเฉลียง
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
สมพิศ สุนทรปฏิคม
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
ชูเกียรติ รูปหงษ์
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
ทวีป กลิ่นบุญมา
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
ธนโชติ ทองนพคุณ
ลูกจ้างประจำ
หัวหน้างานอาคาร
ไพบูลย์ แจ่มประเสริฐ
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
วิรัช วงษ์สุภาพ
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
สมจิตร สุทธิลักษณ์
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
สมบัติ ใบไกร
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
ประสงค์ อาจหาญ
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่งานบริการ
นายคมสัน อิ่มผล
ลูกจ้างชั่วคราว
ช่างไฟฟ้างานยานพาหนะ
สำเร็จ ล้วนมงคล
ข้าราชการประจำ
หัวหน้างานยานพาหนะ
สมพงษ์ คำมี
ข้าราชการประจำ
พนักงานขับรถยนต์
สมชาย กล่ำกระโทก
พนักงานจ้าง
พนักงานขับรถยนต์
สมศักดิ์ จันภู
พนักงานจ้าง
พนักงานขับรถยนต์งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสาวภา เนียมโภคะ
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการฯ
เทวัน พุ่มชะบา
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการฯ
แววตา สุขภิรมย์สันติ
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการฯงานผลิตเอกสาร
นางวันทนา หวังความชอบ
หัวหน้าหน่วยงานเอกสาร
น.ส.สิริมา เริงขจร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบุคลากร
ยุวดี สูนพยานนท์
หัวหน้างานบุคลากร
วนิดา พฤษอาภรณ์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณงานพยาบาล
นางสาวลลดา ฐิติวีรกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานพยาบาลงานประชาสัมพันธ์
อ.พงษ์พัฒน์ พชรสิงห์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพิพัฒน์ ตรีไพบูลย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักประขาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ


กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-252-392  โทรสาร 035-252-393
www.rmutsb.ac.th