• Image Seven
 • Image One
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Two
 • Image Five
 • Image Six
 • Image Eight
 • Image Nine
 • Image Ten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เว็บนี้ใช้งานได้ดีบน Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chrome

QR Code วาสุกรี


จำนวนครั้งที่เข้าชม
        กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี > กองทุนกู้ยืม
  


ผ.ศ. สุรพล สังฆโสภณ
ผ.อ. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

กำหนดการวาสุกรีกองทุนกู้ยืม
ประกาศแจ้งนักศึกษากองทุน กยศ. ศูนย์วาสุกรี

ประกาศ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1. ให้นักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 (ห้องประชุมเจ้าพระยา)
2. ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และติดสำรอง

เตรียมตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ
ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ชั้นล่าง อาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
หมายเหตุ ** ให้นักศึกษาเริ่มรายงานตัวพร้อมลงทะเบียน
เวลา 07.00 น. –07.30 น. ถ้านักศึกษาท่านใด ไม่มาเข้ารับการปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่า(นักศึกษาสละสิทธิ์การกู้ยืมทันที)
ข่าวอื่นๆ


กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-252-392  โทรสาร 035-252-393
www.rmutsb.ac.th