Previous Frame Next Frame
 • มทร.สุวรรณภูมิ

  กองบริหารทรัพยากรวาสกรี

  Image
 • RUS - Wasukri

  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

  Image
 • มทร.สุวรรณภูมิ

  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

  Image
 • Image
 • Image
 • Image

ประวัติ ศูนย์วาสุกรี


วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยเปิดสอนชั้นมัธยมการช่างสตรี ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และต่อมามีการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนการช่างสตรีได้เปิดสอนวิชาพณิชยการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการช่างสตรีเป็นโรงเรียนพณิชยการชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้โอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาบัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สภาวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชีหลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง นับเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตำบลที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน

 • จำนวนผู้ชม

 • ผู้ออนไลน์

 • YOUR TEXT HERE
 • YOUR TEXT HERE
 • YOUR TEXT HERE

ภารกิจศูนย์วาสุกรี


สิ่งที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรีดำเนินการปรับปรุงและซ่อมบำรุงในศูนย์วาสุกรี.

ที่จอดมอเตอร์ไซต์

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ได้ทำการทำที่จอดรถสำหรับรถมอเตอร์ไซต์
เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้ใช้รถจักยานยนต์มีมากขึ้น และเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนรถของ นศ .

ซ่อมแซมศาลากิจกรรม

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรม
ซึ่งแต่ก่อนเป็นห้องสโมสรนักศึกษาและที่เก็บของ
จึงได้ทำการปรับปรุงเป็นที่นั่งพักผ่อนให้กับ
นักศึกษา และเป็นศาลากิจกรรม 2

ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ

ศูนย์วาสุกรีได้ทำการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ เพื่อใช้ชั้นล่างเป็นห้องประชุมขนาดใหญ สามารถรองรับให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา
ที่มีจำนวนมากในศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารให้ดูทันสมัยมากขึ้น

ภาพกิจกรรม


ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี.

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ห้องสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๒๓ ชั้น ๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา หันตรา.

ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

รองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ที่ห้องรองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี อาคาร ๓ ชั้น ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา วาสุกรี.

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาคารบริหาร (อาคาร ๗) ชั้น ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา วาสุกรี .

ผศ.สุรพล สังฆโสภณ

ผู้อำนวยการ กบว.

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ที่ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี อาคาร ๓ ชั้น ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา วาสุกรี .

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


เอกสารเผยแพร่ / แบบฟอร์มต่างๆ / จดหมายข่าว / ภาพข่าว / ประกาศ.

แบบฟอร์มงานพัสดุ

Link

Download
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงิน
Click...
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
Click...
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
Click...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด
Click...
รายละเอียดคุณลักษณะ
Click...
แบบฟอร์ม ปปช.07
Click...

แบบฟอร์ม

Link

Download
หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน
Click...
คำขออนุมัติใช้เงิน , จัดซื้อจัดจ้าง
Click...
ใบลา , ใบลาออก
Click...

ประกวดราคา

Link

Download
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนไทย
Click...
ประกวดราคาห้องปฏบิติการโลจิสติกส์
Click...
ประกาศประกวดราคาห้องปฏิบัติการจัดการ
คลังสินค้า
Click...
ยกเลิกประกาศ การจัดการคลังสินค้า (ฉบับเก่า)
Click...

ประกาศประกวดราคาห้องปฏิบัติการจัดการคลัง
สินค้า (ฉบับเก่า)

Click..

ภาพข่าว

Link

Download
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๖๑
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๖๐
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๕๙
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๕๘
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๕๗
Click...

กดติดตามข่าวสาร


สามารถกดติดตามข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่เลยครับ.

สารจากอธิการบดี และ ผอ.กบว.


ข้อคิดที่ทุกท่านควรอ่านแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกันภายในศุนย์.

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้รักสู้งาน โดยบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรม และการบริการวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการจัดการศึกษาด้วยหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม
  และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
  และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมในด้านองค์ความรู้ตลอดไป

  Credit : ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

 • มหาวิทยาลัยมีความยินดียิ่งที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คำชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ แต่ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเพื่อแก้ไขเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ข้อคิดเห็นของท่านที่เป็นข้อมูลจริง เจตนาบริสุทธิ์ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้โปรดส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง consultation@rmutsb.ac.th

  Credit : ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

 • ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี หน่วยงาน กบว. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสายสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของคณะที่อยู่ภายในศูนย์วาสุกรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการในด้านอาคารสถานที่ การเงินการคลัง งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานผลิตเอกสาร งานพัฒนานักศึกษา ฯลฯ กบว.พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรศูนย์วาสุกรีให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พึงพอใจของทุกคน หากมีอะไรที่ท่านไม่สะดวก ขอให้บอกมาได้เลยนะครับ

  Credit : ผศ.สุรพล สังฆโสภณ

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน


ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านเราได้ทางนี้ และทาง facebook หรือโทร.(เบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างเว็บไซต์

* Required

Choose your Color