Previous Frame Next Frame
 • มทร.สุวรรณภูมิ

  กองบริหารทรัพยากรวาสกรี

  Image
 • RUS - Wasukri

  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

  Image
 • มทร.สุวรรณภูมิ

  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

  Image
 • Image
 • Image
 • Image

ประวัติ ศูนย์วาสุกรี


วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยเปิดสอนชั้นมัธยมการช่างสตรี ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และต่อมามีการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนการช่างสตรีได้เปิดสอนวิชาพณิชยการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนการช่างสตรีเป็นโรงเรียนพณิชยการชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้โอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาบัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สภาวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชีหลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง นับเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อตำบลที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน

 • จำนวนผู้ชม

 • ผู้ออนไลน์

 • YOUR TEXT HERE
 • YOUR TEXT HERE
 • YOUR TEXT HERE

ภารกิจศูนย์วาสุกรี


สิ่งที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรีดำเนินการปรับปรุงและซ่อมบำรุงในศูนย์วาสุกรี.

ที่จอดมอเตอร์ไซต์

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ได้ทำการทำที่จอดรถสำหรับรถมอเตอร์ไซต์
เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้ใช้รถจักยานยนต์มีมากขึ้น และเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนรถของ นศ .

ซ่อมแซมศาลากิจกรรม

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรม
ซึ่งแต่ก่อนเป็นห้องสโมสรนักศึกษาและที่เก็บของ
จึงได้ทำการปรับปรุงเป็นที่นั่งพักผ่อนให้กับ
นักศึกษา และเป็นศาลากิจกรรม 2

ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ

ศูนย์วาสุกรีได้ทำการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ เพื่อใช้ชั้นล่างเป็นห้องประชุมขนาดใหญ สามารถรองรับให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา
ที่มีจำนวนมากในศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารให้ดูทันสมัยมากขึ้น

ภาพกิจกรรม


ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี.

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ห้องสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๒๓ ชั้น ๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา หันตรา.

ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

รองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ที่ห้องรองอธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี อาคาร ๓ ชั้น ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา วาสุกรี.

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาคารบริหาร (อาคาร ๗) ชั้น ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา วาสุกรี .

ผศ.สุรพล สังฆโสภณ

ผู้อำนวยการ กบว.

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ที่ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี อาคาร ๓ ชั้น ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระครศรีอยุธยา วาสุกรี .

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


เอกสารเผยแพร่ / แบบฟอร์มต่างๆ / จดหมายข่าว / ภาพข่าว / ประกาศ.

แบบฟอร์มงานพัสดุ

Link

Download
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงิน
Click...
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
Click...
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
Click...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด
Click...
รายละเอียดคุณลักษณะ
Click...
แบบฟอร์ม ปปช.07
Click...

แบบฟอร์ม

Link

Download
หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน
Click...
คำขออนุมัติใช้เงิน , จัดซื้อจัดจ้าง
Click...
ใบลา , ใบลาออก
Click...

ประกวดราคา

Link

Download
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Click...
ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนา
นักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยุคดิจิตอล
Click...
ประกาศประกวดราคาห้องปฏิบัติการตลาดยุค ๔.๐
Click...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนนโยบายยุค ๔.๐
Click...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการ
สินค้าคงคลัง
Click...

ภาพข่าว

Link

Download
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๖๐
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๕๙
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๕๘
Click...
ภาพข่าวประจำปี ๒๕๕๗
Click...

กดติดตามข่าวสาร


สามารถกดติดตามข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่เลยครับ.

สารจากอธิการบดี และ ผอ.กบว.


ข้อคิดที่ทุกท่านควรอ่านแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกันภายในศุนย์.

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้รักสู้งาน โดยบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรม และการบริการวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการจัดการศึกษาด้วยหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม
  และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
  และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมในด้านองค์ความรู้ตลอดไป

  Credit : ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

 • มหาวิทยาลัยมีความยินดียิ่งที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คำชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ แต่ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเพื่อแก้ไขเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ข้อคิดเห็นของท่านที่เป็นข้อมูลจริง เจตนาบริสุทธิ์ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้โปรดส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง consultation@rmutsb.ac.th

  Credit : ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

 • ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี หน่วยงาน กบว. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสายสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของคณะที่อยู่ภายในศูนย์วาสุกรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการในด้านอาคารสถานที่ การเงินการคลัง งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานผลิตเอกสาร งานพัฒนานักศึกษา ฯลฯ กบว.พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรศูนย์วาสุกรีให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พึงพอใจของทุกคน หากมีอะไรที่ท่านไม่สะดวก ขอให้บอกมาได้เลยนะครับ

  Credit : ผศ.สุรพล สังฆโสภณ

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน


ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านเราได้ทางนี้ และทาง facebook หรือโทร.(เบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างเว็บไซต์

* Required

Choose your Color